Przejdź do treści

Powiat suwalski

Mapka z zaznaczeniem powiatu suwalskiego

Powiat suwalski leży w północnej części województwa podlaskiego, na Pojezierzu Suwalsko - Augustowskim. Pod względem geograficznym Suwalszczyzna stanowi fragment Pojezierza Litewskiego, natomiast klimatycznie znajduje się ona pod przeważającym wpływem arktycznych i kontynentalnych mas powietrza. Właśnie za sprawą arktycznych wpływów region ten należy do najzimniejszych obszarów Polski, a w pobliżu miejscowości Wiżajny znajduje się polski biegun zimna.

Za odrębnością klimatyczną idzie również i odrębność florystyczna. Wiele jest tu rzadkich roślin borealnych i reliktów polodowcowych, występują tu też rośliny górskie. Duża naturalność środowiska przyrodniczego sprzyja zachowaniu i rozwijaniu się różnorodnego pod względem gatunkowym świata zwierzęcego. Ziemię suwalską cechuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Jest to kraina kontrastów i niezwykłego nagromadzenia przeróżnych form polodowcowej rzeźby terenu. Centralną część powiatu zajmuje Suwalski Park Krajobrazowy - najstarszy w kraju, a w nim: morenowe wysoczyzny, kemy, ozy, wisząca dolina rzeczna. Klejnotami przyrodniczymi są zbiorniki wodne, począwszy od urokliwych źródełek poprzez strumienie rzek, w tym trzech herbowych rzek Powiatu: Rospudy, Szeszupy i Czarnej Hańczy, skończywszy na jeziorach. Na terenie powiatu znajduje się 111 jezior. Największym jest jezioro Wigry, najgłębszym, a zarazem najczystszym, jest natomiast jezioro Hańcza. Różnorodny świat zwierząt i roślin, czyste powietrze, wody i lasy, rozmaitość krajobrazów - ta piękna wizytówka dzisiejszej Suwalszczyzny chroniona jest przez Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody i inne formy ochrony. Teren powiatu położony jest w obszarze Zielonych Płuc Polski i Europy. Aktywnemu wypoczynkowi na ziemi suwalskiej służą szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne), które prowadzą po najczystszych i najpiękniejszych okolicach. Czarna Hańcza i Rospuda - dwie największe rzeki Suwalszczyzny to najatrakcyjniejsze szlaki kajakowe.

Powierzchnia powiatu wynosi 1307 km2 i zamieszkuje ją około 35 tys. mieszkańców –średnio 27 osób na 1km2. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny. Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja).

W związku z takim usytuowaniem geograficznym na terenie powiatu położone jest przejście graniczne w Budzisku. Powiat znajduje się na międzynarodowym tranzytowym szlaku drogowym Skandynawia - Europa Południowa  (Via Baltica).

Teren powiatu suwalskiego wyróżnia się niską stopą bezrobocia wśród powiatów usytuowanych w północnej części województwa podlaskiego.

Powiat suwalski jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Obszar powiatu charakteryzuje się gorszymi od przeciętnych w kraju warunkami glebowymi i klimatycznymi. Agroklimat wyróżnia się wyraźnie skróconym okresem wegetacyjnym, a silne urzeźbienie terenu powoduje intensywny spływ powierzchniowy i bezpowrotną utratę części korzystnych dla rolnictwa wód opadowych. Pomimo trudnych warunków dla rolnictwa, aż 79% ogólnej powierzchni powiatu zajmują indywidualne gospodarstwa rolne. Rolniczy charakter powiatu jako producenta surowców dla przemysłu rolno-spożywczego przypisuje decydującą rolę tej gałęzi przemysłu wśród innych działów gospodarki. Przetwórstwo rolno-spożywcze bazuje na lokalnej bazie surowcowej, dzięki czemu wyroby są wysoko cenione nie tylko w kraju, ale także za granicą. Większość zakładów przemysłowych zlokalizowana jest w Suwałkach, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na rynku regionalnym funkcjonują liczące się zakłady przetwarzające mleko. Na terenie powiatu suwalskiego przetwórstwem mleka zajmuje się Spółdzielnia Mleczarska "ROSPUDA" w Filipowie. Specjalizuje się ona w produkcji wyrobów tradycyjnych. Jej sery twarde i masło cieszą się dużym uznaniem i były wielokrotnie nagradzane m.in. Podlaską Marką Roku 2005.

W powiecie suwalskim, działają niewielkie ubojnie współpracujące z lokalnymi hodowcami, które prowadzą dystrybucję swoich wyrobów nawet na terenie całego kraju. Są to: Zakład Rzeźniczy "ALIG" w Jeleniewie, PPHU "STAN" Rzeźnia w Poddubówku, Rzeźnia "GUB" w Poddubówku Spółka Jawna. Największym odbiorcą surowca na rynku regionalnym są zakłady mięsne, głównie ZM "MAZURY" w Ełku. Istotną rolę w przetwórstwie rolno-spożywczym pełni "Animex Grupa Drobiarska" Sp. z o.o. w Suwałkach. Silną gałęzią gospodarki na Suwalszczyźnie jest również sektor drzewny - głownie tartaczny i meblarski. Na terenie powiatu suwalskiego funkcjonuje przemysł wydobywczy, głównie kruszyw naturalnych. Powiat suwalski jest obszarem o potencjalnie korzystnych warunkach rozwoju energetyki wiatrowej. Polodowcowe wzgórza i rozległe przestrzenie sprzyjają osiąganiu dużych prędkości wiatru (średnia roczna 6-7 m/s).

Na terenie powiatu suwalskiego działają 4 szkoły zasadnicze zawodowe, 7 szkół średnich zawodowych i artystycznych, 18 liceów ogólnokształcących, 12 liceów dla dorosłych i 1 uzupełniające oraz 2 szkoły policealne, 3 szkoły wyższe. W szkołach można wyuczyć się zawodów związanych m.in. z rolnictwem, budownictwem, turystyką, gastronomią, terapią zajęciową, spedycją, muzyką, ekonomią, mechaniką, informatyką, poligrafią, elektryką, architekturą krajobrazu.

Opracowanie własne na podstawie:

  1. Strategia rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 roku
  2. http://pup.suwalki.pl/PUP/Statystyka
  3. http://www.powiat.suwalski.pl/http://region.e-podlasie.pl/powiaty/suwalski.html

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

  • Gospodarka
  • Rynek Pracy
  • Edukacja
  • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod