Przejdź do treści

Powiat hajnowski

Mapka z zaznaczeniem powiatu hajnowskiego

Powiat hajnowski położny jest w południowo - wschodniej części województwa podlaskiego, na obszarze tzw. "Zielonych Płuc Polski". Jest bardzo ciekawym miejscem ze względu na bogactwo występującej fauny i flory. Obok dużego kompleksu leśnego, który tworzą Puszcza Białowieska i Ladzka, istnieje kompleks wodno-bagienny tworzony przez zbiornik Siemianówka i Dorzecze Górnej Narwi, które wytycza naturalną północną granicę powiatu. Ogół tych warunków stworzył sprzyjające warunki dla środowiska przyrodniczego, które jest zachowane w dużym stopniu w stanie naturalnym lub bardzo zbliżonym do naturalnego. Głównymi atrakcjami przyrodniczymi obok dolin rzek Narwi i Narewki, zbiornika wodnego Siemianówka i „Bachmaty” są:

1.Puszcza Białowieska - relikt olbrzymiej prapuszczy, rozciągającej się od rosyjskiej tundry do czarnomorskich stepów, od Morza Bałtyckiego do Śródziemnego. Cechami wyróżniającymi Puszczę Białowieską do lasów Polski i Europy są: 

 • wysoki stopień naturalności, duża zwartość i rozległość  kompleksu leśnego oraz występowanie na jego terenie wszystkich zbiorowisk leśnych spotykanych w tej części Europy,
 • obecność dużych powierzchni dorodnych starych drzewostanów naturalnego pochodzeniaz dużą liczbą drzew pomnikowych,
 • obecność pełnego inwentarza dużych ssaków żyjących  w warunkach naturalnych: żubry, jelenie, łosie , sarny, dziki, rysie,
 • duże bogactwo flory i fauny. 

2. Białowieski Park Narodowy - BPN

 • w Puszczy zachował się strefowy układ zbiorowisk leśnych, niespotykany nigdzie indziej w Europie, turysta może zobaczyć: las łęgowy, grądy, dąbrowę świetlistą, lasy olsowe, łozowiska oraz bory, jest to jedyny w Europie obszar leśny, który zachował się do czasów współczesnych w stanie naturalnym,
 • w skład BPN wchodzą: Ścisły Rezerwat Przyrody, Obręb Ochronny Hwoźna, Park Pałacowy, Muzeum Przyrodniczo - Leśne, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Rezerwat Pokazowy Żubrów i Koników typu tarpan.

Częste zmiany granic państwowych i administracyjnych spowodowały przemieszanie się w powiecie różnych narodowości. Dzisiejsze tereny powiatu hajnowskiego były miejscem, gdzie spotykały się kultury: polska, białoruska, ukraińska, litewska i rosyjska. Współistnienie rożnych narodowości i kultur przejawia się między innymi w zróżnicowanej architekturze obiektów sakralnych, tradycjach religijnych czy też w miejscowym dialekcie. Zabytkowe są również układy przestrzenne wielu miejscowości, jak również drewniane budownictwo wiejskie z drewnianymi elementami zdobniczymi. Przykładem unikatowego drewnianego budownictwa architektonicznego jest Kraina Otwartych Okiennic, którą tworzą trzy wsie: Trześcianka, Puchły i Soce.

W każdej gminie w ciągu roku organizuje się przynajmniej kilka dużych imprez kulturalnych, z których wiele znanych jest już w kraju i za granicą np.:

 • Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
 • Hajnowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Hajnówce,
 • Festiwal „Piosenka Białoruska” - przegląd powiatowy w Hajnówce,
 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych w Hajnówce,
 • Spotkania folkowe „Z wiejskiego podwórza” w Czeremsze,
 • Noc Kupały – w rożnych gminach (Białowieża, Narewka, Dubicze Cerkiewne),
 • Festyn Archeologiczny w Zbuczu,
 • Festyny ludowe w gminach,
 • Festyn Miodowy w Białowieży,
 • Żubrowisko w Białowieży,
 • Lato z Radiem w Hajnowce itp.

Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 1624 km kw. W jego granicach znajduje się 9 gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka - miasto, Kleszczele - miasto i gmina, Narew i Narewka. Największym miastem powiatu jest Hajnówka. Gminy powiatu hajnowskiego należą do relatywnie dużych pod względem obszaru. W połączeniu ze stosunkowo małą liczbą mieszkańców daje to niski wskaźnik gęstości zaludnienia obszarów wiejskich na poziomie 17 osób na km2. Najniższą gęstością zaludnienia cechują się gminy puszczańskie Białowieża, Dubicze Cerkiewne i Narewka, najwyższą miasto Hajnówka, gdzie zlokalizowane są główne zakłady przemysłowe powiatu. Decydujący wpływ na sytuację demograficzną wywierają dwa procesy: migracja i zmniejszająca się dzietność w rodzinach.

Powiat hajnowski jest regionem rolniczo - przemysłowym. Funkcjonuje w nim ok. 4 tys. przedsiębiorstw, z czego ponad sto należy do sektora publicznego, reszta znajduje się w rękach prywatnych. Najwięcej zakładów zajmuje się przetwarzaniem drewna pochodzącego z Puszczy Białowieskiej. Produkuje się w nich m.in.: tarcicę, materiały podłogowe, meble („Furnel S.A. w Hajnówce), węgiel drzewny, stolarkę budowlaną. Wiele z produktów jest eksportowana. W powiecie istnieją również prężnie rozwijające się zakłady przemysłu maszynowego („Pronar” sp. z o.o. w Narwi), produkujące m.in. traktory, maszyny i urządzenia do przemysłu drzewnego i leśnictwa, ekologiczne kotłownie, piece grzewcze (Zakłady Kotlarskie „Moderator” w Hajnówce). W powiecie są doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Powiat hajnowski może poszczycić się zdrowymi, bo pochodzącymi z najzdrowszego ekologicznie obszaru „Zielonych Płuc Polski”, produktami mleczarskimi (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce), zielarskimi (RUNO sp. z o.o. w Hajnówce), mięsnymi i piekarskimi. Znane są również wyroby przemysłu ceramiki budowlanej (Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Starym Lewkowie).Istnieją tu liczne ośrodki twórczości ludowej: tkackie, wyrobów z drewna, słomy i gałązek brzozowych,rzeźby i płaskorzeźby, korzenioplastyki czy garncarstwa. W związku z przygranicznym położeniem powiatu hajnowskiego na jego terenie funkcjonują następujące przejścia graniczne z Białorusią: drogowe osobowe w Połowcach (tylko dla obywateli Polski i Białorusi), kolejowe międzynarodowe - osobowe w Czeremsze (znormalizowany tor do Brześcia na Białorusi), kolejowe towarowe w Siemianówce (wymagane dostosowywanie wagonów do „szerokich” torów), międzynarodowe przejście dla ruchu pieszego i rowerowego w Puszczy Białowieskiej Białowieża – Piererow.

Największa liczba miejsc pracy skoncentrowana jest w stolicy powiatu Hajnówce. W rozbiciu na poszczególne sektory najwięcej osób pracuje w usługach rynkowych, następnie w przemyśle i budownictwie, usługach nierynkowych i znaczna część w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybactwie. Powiat hajnowski jest jednym z powiatów województwa podlaskiego, w których w ostatnich latach utrzymuje się najniższy poziom stopy bezrobocia

Na terenie powiatu funkcjonuje 5 szkół ponadgimnazjalnych i 1 szkoła policealna. W powiecie hajnowskim znajdują się szkoły przygotowujące młodzież do zawodów charakterystycznych dla tego regionu (przede wszystkim w zawodzie leśnika) oraz związane z jego specyfiką kulturową (uwzględniające język białoruski). W Hajnówce funkcjonuje również Wydział Zamiejscowy Politechniki Białostockiej kształcący na kierunku Zarządzanie Ochroną Środowiska.

W Białowieży działalność prowadzą też trzy duże placówki naukowe: Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Zakład Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Opracowanie własne na podstawie:

 1. http://www.powiat.hajnowka.pl/
 2. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/hajnowski/
 3. http://region.e-podlasie.pl/powiaty/hajnowski.html
 4. http://www.stat.gov.pl
 5. Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013 Powiat Hajnowski

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

 • Gospodarka
 • Rynek Pracy
 • Edukacja
 • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod