Przejdź do treści

Powiat kolneński

Mapka z zaznaczeniem powiatu kolneńskiegoPowiat kolneński leży w zachodniej części województwa podlaskiego, na terenie "Zielonych Płuc Polski". Pod względem geograficznym są to tereny położone na Wysoczyźnie Koleńskiej, która jest częścią Niziny Północnopodlaskiej. Jednym z ważnych elementów środowiska przyrodniczego powiatu kolneńskiego są wody powierzchniowe i podziemne, a wśród nich przepływające przez teren powiatu rzeki. Najważniejsze z nich to: Pisa, Skroda i Łabna. Teren powiatu charakteryzuje się zróżnicowanymi strefami krajobrazowymi, wynikającymi z bogatego ukształtowania powierzchni i walorów przyrodniczych. Od zachodu powiat przylega do Puszczy Kurpiowskiej, zaś od północy do Puszczy Piskiej. O atrakcyjności turystycznej powiatu decyduje przede wszystkim czyste, nieskażone środowisko, bogactwo lasów, czyste wody i bogate tradycje kulturowe, z ciągle żywą gwarą kurpiowską oraz kultywowaniem sztuki ludowej.

Obszary powiatu odznaczają się dużym stopniem naturalności szaty roślinnej, bioróżnorodnością, bogactwem flory i fauny. Występują tu liczne atrakcje przyrodnicze. Tereny objęte różnymi formami ochrony prawnej zajmują ponad 22 % całkowitej powierzchni powiatu. Do największych należą: Rezerwat “Ciemny Kąt” na terenie gminy Turośl i Rezerwat ”Dzierzbia” na terenie gminy Stawiski. Projektowane są kolejne dwa rezerwaty: ”Dolina rzeki Rybnica” i “Jezioro Łacha” na terenie gminy Turośl. Ponadto znaczna, południowo-zachodnia cześć obszaru powiatu objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi.

Przez teren powiatu kolneńskiego przebiegają dwa ważne szlaki komunikacji drogowej, wiodące na Pojezierze Mazurskie i na Pojezierze Suwalsko-Augustowskie prowadz ące do przejść granicznych z Litwą oraz do granicy polsko-rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki).

Powiat zajmuje powierzchnię 940,11 km2. W jego granicach funkcjonuje 6 gmin: Miasto Kolno, Gmina i Miasto Stawiski, Gmina Grabowo, Gmina Kolno, Gmina Mały Płock i Gmina Turośl.

Powiat kolneński ma charakter typowo rolniczy. W strukturze jego powierzchni 73,43 % stanowią użytki rolne, co predysponuje ten obszar do produkcji rolniczej. Rolnicza przestrzeń produkcyjna charakteryzuje się przewagą gleb niskiej jakości oraz wysoką niestabilnością klimatu. W produkcji roślinnej przeważa uprawa roślin mało pracochłonnych, w tym głównie zbóż i ziemniaków. Rolnictwo prawie w całości związane jest z sektorem prywatnym. Brak uciążliwego przemysłu, czyste środowisko, duże zwarte kompleksy leśne w otoczeniu i walory krajobrazowe podnoszą atrakcyjność powiatu i stwarzają nieograniczone możliwości rozwoju produkcji ekologicznie czystej i zdrowej żywności. Duże rezerwy w postaci różnego rodzaju obiektów gospodarczych i terenów do zagospodarowania dają podstawy do rozwoju przemysłu. Podstawą gospodarki powiatu jest produkcja rolnicza w tym produkcja najwyższej jakości mleka. Zakład "Kurpianka" w Kolnie słynie zaś ze znakomitej jakości produkowanych tu serów żółtych.

Podstawowym problemem sfery społecznej powiatu kolneńskiego jest zjawisko bezrobocia. Stopa bezrobocia dla powiatu jest jedną z najwyższych w województw ie podlaski m.

W powiecie kolneńskim funkcjonują 4 szkoły ponadgimnazjalne, podlegające pod samorząd powiatowy, w których można kształcić się w zawodach: technik mechanik, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, piekarz, blacharz samochodowy, rzeźnik-wędliniarz, elektryk, stolarz, fryzjer, cukiernik, monter elektronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik piekarz, rzeźnik-wędliniarz, technik rolnik technik mechanizacji rolnictwa.

Opracowanie własne na podstawie:

1. http://www.powiatkolno.home.pl/
2. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/kolnenski/
3. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kolneńskiego na lata 2008 – 2013.


Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").

Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

  • Gospodarka
  • Rynek Pracy
  • Edukacja
  • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.

Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danych

dostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod