Przejdź do treści

Analizy, badania, prognozy projektowe

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

Głównym produktem bieżących prac Obserwatorium są informacje pochodzące z badań, analiz i prognoz. Zaraszamy do zapoznania się z regionalnym modelem prognozowania zmian gospodarczych oraz systemem zarządzania informacją gospodarczą.

Nazwa Produktu
Nazwa analizy, badania lub prognozy
Częstotliwość analizy, badania lub prognozy

BADANIA MODELOWE

Indykatory Podlaskiej Gospodarki (IPG)

Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie w układzie trzech obszarów tematycznych: rynek producenta, rynek konsumenta, rynek pracy. Opracowanie zawiera zestawienia tabelaryczne, część słowniczkową oraz komentarz do danych statystycznych.

Raz w miesiącu
 Obserwator Gospodarczy Podlasia (OGP)

Kwartalny informator o sytuacji społeczno-gospodarczej woj. podlaskiego, przygotowywany w formie komentarza eksperckiego do wskaźników publikowanych w Indykatorach Podlaskiej Gospodarki. Podobnie jak Indykatory prezentowany jest w układzie trzech rynków: producenta, konsumenta i rynku pracy. Oprócz analizy sytuacji bieżącej zawiera również prognozę na najbliższy okres. Prezentowane dane obejmują okres od grudnia 2004r. do grudnia 2010r.

Raz na kwartał
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego

Diagnozy aktualnego stanu rozwoju sektora i prognozy rozwoju sektora w przyszłości. Dostarczają informacji w zakresie:

 • głównych determinant rozwojowych sektora,
 • obiektywnych informacji, niezbędnych przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określania ich pozycji konkurencyjnej,
 • wskazują podmiotom sfery regulacji kierunki działań zmierzających do likwidacji, bądź ograniczenia barier rozwoju sektora,
 • istniejących form, możliwości wsparcia sektora ze środków krajowych i unijnych,
 • atrakcyjności sektora,
 • kwalifikacji i potencjału kadr w danym sektorze, 
 • potrzeb inwestycyjnych.
Liczba analizowanych obszarów jest ustalana przez Radę Programową (rocznie 2-3 obszary).
Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji
Celem badania jest systematyczne prowadzenie monitoringu rynku pracy, którego wyniki służą do określenia zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w woj. podlaskim w ujęciu lokalnym i regionalnym. Badanie jest zarówno ilościową, jak i jakościową charakterystyką popytu na pracę i jej podaży w woj. podlaskim oraz w poszczególnych jego powiatach. Jego celem jest również zidentyfikowanie skali niedopasowania na regionalnym rynku pracy. Analizy przeprowadzane są w ujęciu strukturalnym (wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności), w ujęciu dynamicznym (w odniesieniu do poprzedniego roku) i w ujęciu przestrzennym (w podziale na powiat).
Lata 2009-2010: raz w roku
Od października 2010r.: analiza ciągła oraz własne analizy kwartalne i eksperckie opracownia roczne.
Podlaski Monitor Płac

Podlaski Monitor Płac odpowiada na potrzebę informacyjną w zakresie rynkowego poziomu płac w gospodarce województwa podlaskiego.

Baza danych jest platformą do wymiany informacji płacowych wg branż zawodów i różnych form zatrudnienia. Do końca grudnia 2010 r. trwała budowa narzędzia internetowego umożliwiającego prowadzenie analiz ciągłych przy wykorzystaniu również możliwości wprowadzania danych o płacach samodzielnie przez przedsiębiorców (w zamian za umożliwienie im dostępu do narzędzia celem stałego korzystania z bazy danych o zgromadzonych wynagrodzeniach). 

Raz w roku
Podlaski Absolwent

Zasadniczym celem badania jest poznanie i analiza losów absolwentów różnych typów szkół funkcjonujących w województwie podlaskim. Prowadzone analizy dążą do:

 • określenie głównych determinant wyboru szkoły, zawodu i miejsca pracy (w tym oczekiwań absolwentów w zakresie pożądanej pracy i warunków pracy),
 • określenie ścieżek kariery zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych,
 • udzielenia odpowiedzi na pytanie: „W jakim zakresie szkoły przygotowują do pracy w zawodzie?”,
 • ustalenia, jakie kwalifikacje i dodatkowe umiejętności mogą być przydatne absolwentom na rynku pracy,
 • zidentyfikowania głównych barier utrudniających absolwentom efektywne poszukiwanie i uzyskiwanie pracy.
Raz w roku
Startery Podlaskiej Gospodarki

Analizy obszarów wzrostu i innowacyjności spoza kluczowych sektorów województwa podlaskiego:

 • analizy obszarów wzrostu niewystępujących w województwie podlaskim,
 • analizy obszarów wzrostu występujących w województwie w zalążkowym zakresie.

Celem badań jest zidentyfikowanie i zdiagnozowanie gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji woj. podlaskiego. Analizy dotyczą:

 • ustalenia głównych determinant i barier rozwojowych występujących w badanym obszarze wzrostu,
 • przedstawienia prognozy przyszłości rozwoju badanego obszaru w woj. podlaskim z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych,
 • dostarczenia obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych funkcjonującym, jak również potencjalnym przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określeniu ich pozycji konkurencyjnej,
 • wskazania podmiotom sfery regulacji (w tym instytucji rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym), poprzez identyfikację barier rozwojowych, kierunków działań zmierzających do ich ograniczenia,
 • dostarczenia informacji w zakresie istniejących form, możliwości wsparcia obszaru ze środków krajowych i unijnych.
Liczba analizowanych obszarów jest ustalana przez Radę Programową (rocznie 2-3 obszary).
Zawody przyszłości
Badanie oparte jest na innowacyjnych metodach pozyskiwania danych z zagranicznych portali rekrutacyjnych. Wykorzystuje opracowane specjalnie na jego potrzeby narzędzie internetowe, które pozwala na ściąganie ofert pracy z rynków brytyjskich i amerykańskich.  Pozyskiwane oferty anglojęzyczne są tłumaczone i klasyfikowane we wspomnianym narzędziu. Do końca 2010 r. przeanalizowano i sklasyfikowano około 500 anglojęzycznych ogłoszeń. Zastosowana w rozwiązaniu metodyka pozwoli na antycypację zawodów i kompetencji pożądanych w 5-10 letniej przyszłości w woj. podlaskim. Identyfikacja opiera się o trendy światowe. Głównymi korzyściami z badania są możliwości budowania i rozwoju systemów kształcenia i ścieżek kariery w przyszłościowych kierunkach oraz pozyskiwanie przyszłościowych kwalifikacji i kompetencji.
Od 1 lipca 2010r. stałe pozyskiwanie danych,
analiza ekspercka raz w roku.
Podlaska Mapa Kształcenia Elektroniczna baza danych dostępnych w województwie podlaskim form, poziomów i kierunków kształcenia, seminariów, konferencji, szkoleń.

Realizacja produktu wstrzymana

BADANIA POZAMODELOWE
Bieżąca informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego wraz z analizą doniesień prasowych o wydarzeniach społeczno-gospodarczych w regionie wg stanu na połowę i koniec miesiąca.

  Opracowanie powstaje dzięki informacjom zebranym telefonicznie w powiatowych urzędach pracy województwa podlaskiego i danym statystycznym będących w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Omawia sytuację bieżącą na rynku pracy województwa podlaskiego oraz dokonuje analiz przekrojowych zmian tej sytuacji. Zawiera również podsumowanie doniesień prasowych o tematyce społeczno-gospodrczej w regionie.

  Dwa razy w miesiącu - w połowie i w końcu miesiąca

  Analiza losów firm powstałych dzięki przyznaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz EFS.

   Badanie dotyczy firm powstałych w okresie od 01.01.2005r. do 30.09.2009 r. dzięki przyznaniu jednorazowych środków na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, pochodzących z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie miało na celu określenie profili najczęściej zakładanych podmiotów gospodarczych, czasu ich funkcjonowania na rynku pracy oraz przyczyn ewentualnej rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej po upływie wymaganego przepisami, minimalnego okresu ich prowadzenia. Dostarczyło informacji nt. wskaźnika firm kontynuujących działalność po upływie minimalnego wymaganego okresu funkcjonowania (wynikającego z umowy dotacyjnej) oraz informacji nt. przyczyn likwidowania działalności gospodarczej po upływie tego okresu. Jednorazowe
   "Podlaski Koszyk Usług Szkoleniowych". Badanie oferty szkoleniowej instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) w woj. podlaskim w latach 2004-2009.

   W badaniu dotyczącym kształtowania oferty szkoleniowej przez podlaskie instytucje szkoleniowe zarejestrowane w rejestrze RIS podjęto następujące problemy badawcze:

   1) W ramach doboru oferty szkoleniowej przez instytucje szkoleniowe:

   • Co leży u podstaw oraz jak przebiega proces planowania szkoleń przez instytucje szkoleniowe?
   • Czy i w jaki sposób dopasowuje się treść proponowanych szkoleń do potrzeb rynku pracy i wymagań klientów?

   2) W ramach tematyki szkoleń:

   • Jaka tematyka szkoleń była organizowa przez firmy szkoleniowe w 2009 r.?
   • Jaka tematyka szkoleń była planowana do zrealizowania w 2010 r. oraz w prespektywie kolejnych lat?

   3) Problemy badawcze dotyczące klientów instytucji szkoleniowych – profil klienta:

   • Jaka jest typologia instytucji ze względu na sposób finansowania szkoleń?
   • Kim są klienci instytucji szkoleniowych?
   • Jakie rodzaje szkoleń są obsadzane przez klientów indywidualnych a jakie przez klientów „firmowych”?

   4) Problemy badawcze dotyczące zaplecza techniczno-organizacyjnego firmy szkoleniowej:

   • Jakim potencjałem kadrowym dysponują instytucje szkoleniowe?
   • Jakim zapleczem technicznym dysponują instytucje szkoleniowe?
   Celem badania była również identyfikacja „mobilności” instytucji w zakresie jej dostosowywania się do zmieniających się wymagań rynku.
   Jednorazowe
   Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy został wypracowany przy współpracy z 12 innymi Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Polsce, który stanowi narzędzie pozwalające na monitorowanie i porównywanie sytuacji osób młodych w kategoriach wiekowych 15-24, 25-34 i 15-34 lata na poziomie wszystkich polskich regionów. Wypracowany model opiera się na analizie wpływu i skutków wpływu wielu zmiennych na zaistnienie młodych na rynku pracy, do których należą: sytuacja w gospodarce, demografia, edukacja, warunki życia oraz aktywność społeczna. Prace nad systemem i modelem monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy zostały objęte Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Analiza ciągła

   Dodatkowe opcje

   Zeskanuj kod