Przejdź do treści

Miasto Łomża

Mapka z zaznaczeniem miasta Łomża

Łomża położona nad rzeką Narew, wraz z całą Ziemią Łomżyńską leży w obszarze Zielonych Płuc Polski, zaliczanego do ostatnich w Europie terenów o nieskażonej przyrodzie i unikalnych walorach krajobrazowych. Leży na wyjątkowo pięknej skarpie, wokół niepowtarzalnych obszarów bagiennych z unikalną florą i fauną. Od strony południowo - wschodniej z miastem sąsiaduje rezerwat przyrody, który stał się podstawą do utworzenia Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

W niewielkiej odległości od miasta znajdują się obszary przyrody chronionej: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy. Specyficzne środowisko naturalne stanowi doskonałe miejsce wypadowe dla turystów. Atrakcyjne otoczenie – bliskość parków i rezerwatów przyrody, stare carskie forty w Piątnicy, Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, dwór Lutosławskich i Muzeum Przyrody w Drozdowie, a także rodowód miasta sięgający średniowiecza, zachęcają do jego odwiedzenia.

Miasto liczy prawie 64 tysiące mieszkańców i zajmuje powierzchnię 3271 ha. Łomża, usytuowana w odległości zaledwie 140 km od Warszawy i 75 km od Białegostoku, jest ważnym węzłem międzynarodowego transportu drogowego - 138 km od przejścia granicznego w Kuźnicy i 146 km od przejścia granicznego w Ogrodnikach.

Położenie Łomży w regionie o charakterze rolniczo-leśnym wskazuje, że podstawowymi dziedzinami rozwoju gospodarczego jest przemysł spożywczy, przetwórstwo płodów rolnych (produkcja żywności, pasz, browarnictwo), skup płodów rolnych, przemysł drzewny, meblowy, a także przemysł związany z ochroną środowiska. Cechą charakterystyczną Łomży jest dobra jakość gleb, szczególnie w części zachodniej i wschodniej miasta oraz dobre wyposażenie gospodarstw rolnych w infrastrukturę techniczną. Mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego zbytu produktów rolnych dzięki funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego ”PEPEES”. Dobrze rozwinięte jest przetwórstwo ziemniaków oraz częściowo mięsa. W mieście tworzą się zakłady produkcyjne, hurtownie, firmy dealerskie, transportowe i usługowe.  Otoczenie biznesu w Łomży jest różnorodne i dobrze rozwinięte, co jest obecnie i zapewne będzie w przyszłości ważnym czynnikiem inspirującym, wspierającym i stymulującym dalszy rozwój gospodarczy Miasta. Na terenie Łomży istnieje jeden z najważniejszych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w kraju, Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S. A., w skład którego wchodzi PEPEES S.A. - KROCHMALNIA ŁOMŻA - największy zakład ziemniaczany w Polsce, a także „BROWAR ŁOMŻA” Sp. z o.o. "PEPEES" S.A.

Łomża posiada duże zaplecze intelektualne - szczególnie w zakresie nauk ekonomicznych, informatycznych i rolniczych. Funkcjonuje tu szkolnictwo wyższe: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Wyższe Seminarium Duchowne, Wyższa Szkoła Agrobiznesu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - punkt konsultacyjny, Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Funkcjonują szkoły artystyczne na poziomie podstawowym (Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia) i średnim (Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych). Powstałe i funkcjonujące Centrum Kształcenia Ustawicznego stworzyło możliwość uzupełnienia wykształcenia zarówno na poziomie maturalnym (licea ogólnokształcące, technika), jak również zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych w systemie szkół policealnych. W mieście funkcjonuje również Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego prowadzący kursy z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych z terenu całego województwa podlaskiego oraz przyległych terenów województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. To tutaj usytuowana jest również Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, obejmująca swoim zasięgiem województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Na terenie miasta funkcjonują następujące szkoły ponadgimnazjalne: 6 zasadniczych szkół zawodowych, 9 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 4 licea profilowane, 7 techników, 14 szkół policealnych i 12 szkół dla dorosłych.

Opracowanie własne na podstawie: 

  1. http://www.lomza.pl/
  2. Strategia zrównoważonego rozwoju dla Miasta Łomża do 2020 roku.
  3. www.stat.gov.pl
  4. http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=227

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

  • Gospodarka
  • Rynek Pracy
  • Edukacja
  • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod