Przejdź do treści

Powiat białostocki

Mapka z zaznaczeniem powiatu białostockiego

Powiat białostocki leży w środkowo - wschodniej części w makroregionie Niziny Północno - Podlaskiej oraz w mezoregionie Wysoczyzny Białostockiej, Wysoczyzny Wysoko - Mazowieckiej i Wysoczyzny Górnej Narwi. Siedzibą powiatu jest Białystok, stolica Województwa Podlaskiego i zarazem największe miasto w Polsce północno - wschodniej. W Powiecie Białostockim ok. 34% powierzchni stanowią tereny o szczególnych walorach przyrodniczych takich jak Parki Narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne. Ponadto w powiecie znajduje się  213 pomników przyrody. Atrakcjami przyrodniczymi są:

 • Narwiański Park Narodowy - chroni naturalną bagienną dolinę   rzeki Narwi, z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych,  często zwany "Polską Amazonią". Stanowi ostoję wielu gatunków zwierząt, szczególnie ptactwa wodnego,
 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej - jest to wielki kompleks leśny, pozostałość rozległych puszcz oddzielających niegdyś Koronę Polską od Wielkiego Księstwa Litewskiego. Posiada wiele gatunków borealnych, 
 • Rezerwaty przyrody: Gorbacz, Budzisk, Karczmisko, Jesionowe Góry, Kulikówka, Krzemianka gdzie badania archeologiczne, prowadzone przez Muzeum w Warszawie pozwoliły dokonać odkrycia kopalń krzemienia sprzed 3000 lat , Krzemienne Góry,  Surażkowo, Jałówka,  Bahno w Borkach, Las Cieliczański, Szelągówka Chomontowszczyzna, Taboły,
 • Arboretum w Kopnej Górze.

Przez teren powiatu wytyczonych jest wiele szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych. Na szczególną uwagę zasługuje szlak tradycyjnego ludowego rękodzieła artystycznego z czynnymi warsztatami garncarzy, kowali, wyrobów drewnianych. Ciekawe oferty proponują pensjonaty turystyczne: jazdę konną, koncerty plenerowe, turnusy ornitologiczne, spływy kajakowe, przejazdy wozami, bryczkami i łódkami pychówkami oraz potrawy kuchni regionalnej. Na terenie powiatu zlokalizowane są takie obiekty jak Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy mieszczące się w dawnej letniej rezydencji Jana Klemensa Branickiego z założeniem parkowym, Wielka Synagoga i Dom Talimudyczny w Tykocinie z ciekawą ekspozycją zabytków kultury żydowskiej i drobnej szlachty mazowieckiej, Punkt Muzealny w pałacu Opatów w Supraślu z Muzeum Ikon, Białostockie Muzeum Wsi w Jurowcach. Można również zwiedzać społeczne muzeum archeologiczne w Surażu oraz Izbę Regionalną w Studziankach, posiadającą zbiory etnograficzne. W Supraślu ma swoją siedzibę znany na świecie prywatny teatr "Wierszalin". Na terenie powiatu mieszkają i tworzą cieszący się światową sławą artyści - malarz Leon Tarasewicz zamieszkały w Waliłach oraz artysta fotografik - Wiktor Wołkow, zamieszkały w Supraślu, specjalizujący się w fotografowaniu przyrody. Poza tym żyją tu oryginalni twórcy ludowi, rzeźbiarze, kowale, garncarze, poeci. P owiat charakteryzuje występowanie śladów wielowiekowego zamieszkiwania na tych terenach różnych narodów, wyznających różne religie. Potwierdzają to istniejące świątynie i cmentarze katolickie, prawosławne, unickie, ewangelickie, pozostałości kultury żydowskiej oraz liczne zabytki.

W skład powiatu wchodzi 15 gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady. Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - dawne trakty handlowe:  linia kolejowa Warszawa- Grodno- Wilno- Sankt Petersburg, droga krajowa Białystok-Kuźnica Białostocka (przejście graniczne z Białorusią), droga krajowa Białystok- Augustów- Ogrodniczki (przejście graniczne z Litwą).

Biorąc pod uwagę to, że przestrzeń rolnicza stanowi powyżej połowy ogólnej powierzchni powiatu,  większość mieszkańców znajduje zatrudnienie w rolnictwie. Dział ten wraz z innymi elementami gospodarki żywnościowej odgrywa w powiecie największą rolę pod względem ekonomicznym. Produkcja rolna odbywa się w gospodarstwach indywidualnych o przeciętnej powierzchni do 8 ha. Przemysł reprezentowany jest głównie przez zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i drzewnego o znaczeniu lokalnym. Duże przedsiębiorstwa zlokalizowane są w mieście Białystok. Rolnicze tereny, bogato zalesione, o czystym powietrzu i nie skażonych wodach, piękne krajobrazy sprawiają, że przyszłość powiatu wiąże się z rozwojem turystyki.

W Powiecie Białostockim funkcjonuje 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży, 6 liceów ogólnokształcących, 2 licea profilowane dla młodzieży, 3 technika dla młodzieży, 3 szkoły policealne, 7 szkół dla dorosłych, gdzie można zdobyć zawody takie jak: technik elektronik, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik hotelarstwa, technik ochrony środowiska, technik budownictwa, mechanik pojazdów samochodowych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, sprzedawca, technik administracji, technik rachunkowości, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i innowacja, technik hodowca koni i innowacja, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik rolnik.

Opracowanie własne na podstawie:

 1. http://region.e-podlasie.pl/powiaty/bialostocki.html
 2. http://www.powiatbialostocki.pl/
 3. http://www.stat.gov.pl
 4. Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Białostockiego do roku 2010

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

 • Gospodarka
 • Rynek Pracy
 • Edukacja
 • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod