Przejdź do treści

Powiat moniecki

Mapka z zaznaczeniem powiatu monieckiego

Powiat Moniecki położony jest u zbiegu Biebrzy i Narwi, w centralnej części województwa podlaskiego. Ze wszystkich stron otaczają go cenne obiekty przyrodnicze: od zachodu pokaźne połacie powiatu obejmuje Biebrzański Park Narodowy, od strony wschodniej w granicach powiatu leżą obrzeża Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, krańce południowe stanowią natomiast fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Narwi" i stykają się z otuliną Narwiańskiego Parku Narodowego. Biebrzański Park Narodowy - unikatowy na skalę europejską, jedyny w tej części kontynentu naturalny obszar bagienny jest najcenniejszym obiektem przyrodniczym powiatu. Naturalny kompleks torfowisk - położony nad malowniczo meandrującą rzeką, posiada nadzwyczajne walory krajobrazowe. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków fauny i flory. Na bagnach - w zwężeniu doliny Biebrzy – mieści się Twierdza Osowiec (zwana polskim Verdun). Tworzą ją cztery forty zbudowane w latach 1882 - 1915. Carskie umocnienia jako jedne z nielicznych oparły się natarciom wroga w czasie pierwszej wojny światowej i nie zostały nigdy zdobyte. Turystom udostępniono do zwiedzania fort centralny - mieści się w nim również Muzeum Twierdzy. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego - cenny pod względem turystycznym i naukowym utworzono  w celu ochrony naturalnych zespołów leśnych, dolin rzecznych oraz źródlisk zachowanych w niezmienionych przez cywilizację formach. Wielki Las - rezerwat przyrody utworzony został w celu zachowania fragmentów Puszczy Knyszyńskiej charakteryzującej się dużym stopniem naturalności z roślinnością o charakterze borowym. Od wieków życie ludzi na ziemi monieckiej wpisane było w rytm przyrody, a bogata przeszłość historyczna, wpływy kultury polskiej, litewskiej, ruskiej, pruskiej, jaćwingowskiej oraz żydowskiej i żarliwa religijność - ukształtowały niezwykle barwne dziedzictwo kulturowe. Jeszcze dzisiaj można spotkać rolników pozyskujących torf opałowy z biebrzańskich bagien, rybaków płynących tradycyjnymi łodziami czy posługujących się tradycyjnymi metodami kosiarzy traw. Obszar powiatu leży w całości w zlewni Narwi, do najważniejszych elementów sieci rzecznej należą: Narew, Prawobrzeżne dopływy Narwi: Biebrza, Nereśl, Jaskranka, Prawobrzeżne dopływy Biebrzy: Ełk, Lewobrzeżne dopływy Biebrzy: Brzozówka z dopływem Biebłą, Borebka, Czarna Struga, Gołda Kosówka, Muchawiec, Dopływy Nereśli: Rumejka, Targonka. Ponadto na terenie powiatu znajduje się jezioro Zygmunta Augusta.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne na terenie powiatu: 

 • Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pn. “ Krajobraz Polski – Tradycje – Współczesność – Przyszłość ”,
 • Wystawy malarstwa i rzeźb,
 • Wojewódzki Przegląd “Zdobnictwo Obrzędowe cyklu wiosennego i Świąt Wielkanocnych”,
 • Obchody Dni Moniek - Święto Ziemniaka,
 • Wystawy prac amatorów plastyków i twórców ludowych,
 • Koncerty i festyny rodzinne,
 • Targi Produktu Lokalnego Gmin Województwa Podlaskiego “Sto Pomysłów Dla Biebrzy”,
 • Wojewódzkie i Międzynarodowe Spotkania Konopielkowe,
 • Regionalne Targi Haftu i Koronki,
 • Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów,
 • Mistrzostwa Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody “Biebrzańskie Sianokosy”, 
 • “Noc Świętojańska”- powiatowe spotkanie grup ludowych.

W skład Powiatu Monieckiego wchodzą trzy gminy miejsko-wiejskie: Goniądz, Knyszyn, Mońki i cztery gminy wiejskie: Jasionówka, Jaświły, Krypno, Trzcianne. Obejmuje on obszar 138 259 ha, co stanowi 7% powierzchni województwa. Mieszka tu około 45 tysięcy osób.

Jest to powiat o charakterze typowo rolniczym. Rozwojowi rolnictwa sprzyja nieskażone środowisko i dogodne warunki klimatyczno - glebowe. W powiecie Mońki znajduje się około 80 tys. ha użytków rolnych. Największą powierzchnię zasiewów stanowią zboża (ok. 87%). Na 8% powierzchni rolnej sadzone są ziemniaki, które są  znakiem rozpoznawalnym obszaru, gdyż przez lata powiat moniecki był dominującym w skali województwa jak też kraju pod względem ich zbiorów. Hoduje się tutaj bydło mleczne i trzodę chlewną, ponadto rozwija się drobny przemysł przetwórstwa rolnego.
W powiecie monieckim znajdują się następujące złoża kopalin: iły i mułki, piasek ze żwirem, piaski kwarcowe i kruszywo naturalne. Ponadto w powiecie znajdują się złoża torfu i stanowią 19,4 % zasobów wojewódzkich. Ze względu na położenie geograficzne i warunki społeczno-gospodarcze powiat posiada duże możliwości rozwoju rolnictwa i turystyki.  

Na terenie powiatu dominuje sektor prywatny, w którym decydującą większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Istotnym faktem jest brak przedsiębiorstw państwowych i stosunkowo mały udział spółek handlowych i spółdzielni. Sektor produkcyjny jest więc oparty na działalności prywatnej małych przedsiębiorstw.

Powiat moniecki należy do powiatów o niższej stopie bezrobocia. Blisko połowa bezrobotnych to mieszkańcy miasta i gminy Mońki; jedną trzecią stanowią ludzie młodzi. Większość osób pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy, co spowodowane jest małą ilością ofert pracy.

Na terenie powiatu monieckiego funkcjonują następujące placówki edukacyjne: dwa zespoły szkół ogólnokształcących, 4 licea ogólnokształcące i profilowane, 2 średnie szkoły zawodowe,
2 zasadnicze szkoły zawodowe, technikum uzupełniające dla dorosłych, 3 szkoły artystyczne,
2 szkoły policealne.

Opracowanie własne na podstawie:

 1. http://www.monki.pl/
 2. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/moniecki/
 3. http://region.e-podlasie.pl/powiaty/moniecki.html
 4. Plan Rozwoju LokalnegoDlaPowiatu Monieckiego Załącznik do uchwały Nr XVI/73/04  Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 czerwca 2004 r.

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").

Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

 • Gospodarka
 • Rynek Pracy
 • Edukacja
 • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.

Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danych

dostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod