Przejdź do treści

Szanse na znalezienie zatrudnienia

Badanie szans na zatrudnienie w danym zawodzie odbywa się poprzez zestawienie popytu (ilości ogłoszeń) oraz podaży (liczba absolwentów, którzy weszli w danym roku na rynek pracy oraz liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 31.XII danego roku). Szansa obliczana jako wskaźnik procentowy liczby ogłoszeń przypadających na zasób podaży pracy (łączną liczbę absolwentów i bezrobotnych).

Uwzględniając trzy przyjęte w analizie parametry: liczbę bezrobotnych, liczbę absolwentów oraz liczbę ofert pracy skonstruowano również syntetyczny wskaźnik sytuacji danego zawodu na rynku pracy. W celu otrzymania syntetycznego wskaźnika So przeprowadzono następujące transformacje:

  1. Standaryzacja zmiennych. Wartości zmiennych O („Ogłoszenia”), B („Bezrobotni”), A („Absolwenci”) wyrażono w relacji do średniej E(.) i odchylenia standardowego D(.).Standaryzacja zmiennych pozwala na ich porównywalność względem skali i zróżnicowania. Każdy zawód uzyskuje charakterystykę ukazującą jak silnie odchyla się od wartości średniej – w tym sensie uzyskujemy względne (względem przeciętnego) położenie tego zawodu z uwagi na popyt i podaż pracy.
    Wzór na standaryzację zmiennych
  2. Klasyfikowanie zawodów. Następnie przyjęto założenie, iż zawody deficytowe to takie, w których iloraz popytu do sumy popytu i podaży jest większy niż 0,6.
    Przykład: popyt na zbrojarzy – 848 ogłoszeń, podaż zbrojarzy- 44; wynik ilorazu: 848/(848+44)= 848/892= 0,95. Zawody zrównoważone i nadwyżkowe, zostały obliczane analogicznie wg poniższego schematu:
    Klasyfikowanie zawodów
  3. Nadawanie wag. Przy konstrukcji wskaźnika rozpatrzono „wagę” zawodu, tzn. sumaryczną wielkość podaży i popytu, w celu wychwycenia zawodów, które generują największą liczbę bezrobotnych oraz tych, na które napłynęło najwięcej ofert pracy. Dzięki temu zawody mało znaczące, z marginalną ilością ofert, bądź bezrobotnych miały zmniejszone prawdopodobieństwo osiągnięcia w rankingu wyższego miejsca niż zawód o dużej ilości ogłoszeń bądź bezrobotnych w województwie. Finalnie z kombinacji i przeliczeń powyższych wymiarów (standaryzacji, klasyfikowania zawodów i ważenia danych) powstał wskaźnik zawodów deficytowych, nadwyżkowych i zrównoważonych. Jeśli zawód charakteryzuje się niewielką, zbilansowaną liczbą ogłoszeń, liczbą bezrobotnych i liczbą absolwentów, to Δ →0 wskaźnik dąży do 0. W konstrukcji wskaźnika przyjęto założenie, że niekorzystne położenie zawodu (osoby poszukującej pracy w danym zawodzie) będzie konsekwencją tego, że w danym zawodzie notuje się wysoki poziom bezrobocia, dużą liczbę absolwentów (o ile są oni kształceni w zawodzie) oraz małą liczbę ogłoszeń. Wówczas wskaźnik przyjmie wartości ujemne. Natomiast jeżeli popyt znacząco przewyższa podaż wskaźnik przyjmie wysokie wartości dodatnie.

Zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe w 2011r.

 pobierz  (.xlsx, rozmiar 263 KB)

Szanse na znalezienie pracy w 2011r.

 pobierz  (.xls, rozmiar 1,82 MB)

Zestawienie zbiorcze zidentyfikowanych: ogłoszeń o pracę w 2011r. – bezrobotnych zarejestrowanych wg stanu na 31.XII.2011r. – absolwentów wchodzących na rynek pracy w 2011r.

 pobierz  (.xls, rozmiar 1,34 MB)

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod