Przejdź do treści

Podaż pracy

Podaż pracy prezentuje dane dotyczące dwóch populacji:

  1. Absolwentów kształconych w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych województwa podlaskiego.
  2. Bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa podlaskiego.

Do ustalenia liczebności populacji absolwentów w województwie podlaskim wykorzystano informacje zawarte w Centrum Informatycznym Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej - wykaz 318 szkół i placówek oświatowych
według typu. Ze względu na fakt, że licea profilowane nie mają uprawnień do nadawania tytułów zawodów technicznych (rozporządzeniem ministra edukacji narodowej zostaną one zlikwidowane - od września 2012 szkoły nie będą mogły prowadzić naborów), finalnie nie zostały wzięte pod uwagę. Dodatkowo trzy szkoły zostały wykreślone z rejestru. Ostatecznie do ustalania podaży na poziomie województwa i poszczególnych powiatów zostały uwzględnione szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne zawodowe. Analiza objęła zarówno jednostki publiczne, jak i niepubliczne, dla młodzieży oraz dorosłych, z uwzględnieniem trybów dziennych, wieczorowych i zaocznych. W toku
przeprowadzonego badania zdiagnozowano na terenie województwa podlaskiego 92 kształcone zawody i specjalności zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności. W analizie wykorzystano technikę CAWI (ankieta internetowa) i CAT (ankieta telefoniczna). Połączenie obydwu powyższych technik badawczych zagwarantowało response-rate, czyli zwrot ankiet na poziomie generalnym 89,4%. Spośród 318 szkół (trzy zostały wykreślone z listy szkół), internetową ankietę uzupełniło 287 jednostek. Powodem niezrealizowania pełnej próby badawczej były odmowy wzięcia udziału w badaniu, bądź nieaktualne dane teleadresowe uniemożliwiające skontaktowanie się z grupą szkół (najczęściej prywatnych). W celu uzyskania danych z pozostałych jednostek zwrócono się do Kuratorium Oświaty w Białymstoku o udostępnienie informacji na temat absolwentów i uczniów szkół które nie wzięły udziału w
ankiecie. W efekcie pozyskano dane z kolejnych 24 podmiotów, co skutkowało realizacją próby badawczej na poziomie 98%.

Do ustalenia charakterystyki bezrobotnych, zostały wzięte pod uwagę bazy danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, obejmujące swym zakresem informacje o bezrobotnych wg zawodu/specjalności na poziomie województwa podlaskiego i jego poszczególnych powiatów, wg stanu na 31.12.2011 r. Badanie odbyło się z wykorzystaniem metody desk research, czyli opierało się o analizę danych zastanych. Bazowało na opracowaniach i statystykach prowadzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie podlaskim w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011. Analiza osób bezrobotnych wraz z badaniem oferty ponadgimnazjalnych szkół zawodowych polegała na oszacowaniu wielkości podaży bezrobotnych w województwie podlaskim na poziomie regionu i powiatów. Łącznie w procesie analizy ujęto 65 920 zarejestrowanych w województwie podlaskim bezrobotnych (według stanu na 31
grudnia 2011 r.) reprezentujących 1291 zawodów i specjalności (wg nomenklatury Klasyfikacji Zawodów i Specjalności).

Bezrobotni wg zawodów KZiS. Stan na 31.XII.2011r.

 pobierz  (.xlsx, rozmiar 1,01 MB)

Absolwenci wg zawodów KZiS. Projekcja w latach 2011-2015

 pobierz  (.xls, rozmiar 135 KB)

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod