Przejdź do treści

Dane przekrojowe (podaż, szanse, popyt)

Dane przekrojowe zostały pozyskane w toku prac analityczno - badawczych, których celem było uzyskanie komplementarnej syntezy dotyczącej zawodów oraz kwalifikacji deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w województwie podlaskim, z uwzględnieniem potencjału szans na podjęcie pracy przez reprezentantów poszczególnych
zawodów oraz antycypacji zmian na rynku pracy w przekroju powiatowym.

W toku badania koncentrowano się m.in. na kontekstach:

  1. deskryptywnym - dążenie do przedstawienia maksymalnie pełnego obrazu czynników konstytuujących potencjał szans na znalezienie pracy w przekroju zawodowym,
  2. diagnostycznym - zaprezentowanie kwalifikacji, kompetencji oraz zawodów w województwie podlaskim poprzez skonfrontowanie podaży pracy z ofertą rynku,
  3. predykcyjnym - określenie pożądanych/ realizowanych kierunków adaptacji szkół ponadgimnazjalnych zawodowych i technicznych do współczesnych wyzwań, kierunków wymuszanych przez współczesną modernizację społeczno-gospodarczą),
  4. antycypacyjnym - przedstawienie prognozy krótkoterminowej zmian na regionalnym i powiatowym rynku pracy).

Prezentowane tutaj dane bazują na następujących segmentach analiz:

  1. analiza podażowa obecnej i przyszłej oferty ponadgimnazjalnych szkół zawodowych;
  2. analiza podażowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w podlaskich powiatowych urzędach pracy;
  3. analiza ofert pracy (wraz z uwzględnieniem pożądanych kwalifikacji i kompetencji).

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod