Przejdź do treści

Zarządzanie projektem (wszystkie elementy schematu)

Schemat zarządzania projektem. Zespół projektowy, ekspert wspierający zespół projektowy oraz rada programowa zarządzają projektem i zlecają wykonanie potrzebnych badań, analiz oraz prognoz zewnętrznym wykonawcom

Zespół projektowy:

Koordynator projektu
Edyta Dąbrowska

Kieruje Zespołem projektowym. Odpowiada za całokształt spraw projektowych, realizację założonych działań i osiąganie wytyczonych celów, promocję i upowszechnianie wyników prac Obserwatorium, współpracę z ekspertemi, instytucjami i innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu.

Specjaliści ds. badań i analiz
Dominika Karpowicz, Marta Sosnowska, Magdalena Wasiluk

Odpowiadają za współpracę z zespołami badawczymi, prowadzenie platformy internetowej, zbieranie i aktualizowanie danych statystycznych (bazy danych), prowadzenie dodatkowych analiz, stałą współpracę z analitykami WUP.

Specjalista ds. merytoryczno - finansowych:
Joanna Matowicka

Odpowiada za prowadzenie spraw finansowo-księgowych projektu, sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie dokumentacji projektowej, sprawozdawczość merytoryczną w ramach wniosków o płatność, prowadzenie bieżących spraw projektowych, bieżące monitorowanie realizacji zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem działań, promocję i upowszechnianie wyników prac Obserwatorium.

Wsparcie merytoryczne Zespołu:

I. Ekspert wspierający Zespół projektowy
dr Adam Tomanek

Ekonomista.
Pracownik naukowy Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetuw Białymstoku. Wspiera prace Zespołu służące budowie podstaw funkcjonowania Obserwatorium, nadzoruje realizację planów bieżącego funkcjonowania Obserwatorium w zakresie prowadzonych analiz, badań, prognoz, a także w zakresie tworzenia regionalnej bazy informacyjnej. Kieruje pracami Rady Programowej.

II. Rada Programowa

Jest ciałem o charakterze opiniodawczo-doradczym złożonym z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w określanie polityki społeczno-gospodarczej, której rolą jest wspieranie bieżących decyzji podejmowanych w ramach zadań realizowanych przez Obserwatorium, jak również decyzji o zmianach, modyfikacjach tych działań.

Członkowie Rady:

Pani Anna Szeszko

Przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Białymstoku.
Udziela konsultacji obejmujących zakres i dostępność informacji statystycznej, prowadzenie statystyk, badań, analiz statystycznych oraz interpretację ich wyników, zapotrzebowanie na informację statystyczną, funkcjonowanie zbiorów informacji statystycznych w warunkach ustawicznego wzrostu zapotrzebowania na informację, zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresiepozyskiwania oraz dystrybucji informacji.

Prof. dr hab. Robert Ciborowski

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Udziela konsultacji w zakresie funkcjonowania szkół wyższych w warunkach postępującego rozwoju cywilizacyjnego, zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie kształcenia stacjonarnego i niestacjonarnego na poziomie wyższym, organizacji przedsięwzięcia badawczego, interpretacji wyników badań i ich wykorzystania dla wprowadzania zmian w różnych sferach funkcjonowania organizacji środowiska naukowego,w procesie dostosowywania jego usług do potrzeb odbiorców, a także w zakresie zarządzania organizacją w kontekście jej adaptacji do zmieniających się warunków i potrzeb społeczeństwa oraz obszaru nauki, w którym funkcjonuje, wprowadzania nowych, doskonalszych systemów zarządzania i zarządzania zasobami wiedzy, wspierających rozwój regionalny i lokalny.

Pan Wiesław Kamieński

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Udziela konsultacji w dziedzinach leżących w obszarze zainteresowania Projektu, obejmujących funkcjonowanie podmiotów polityki społeczno-ekonomicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym, obszary polityki społeczno-ekonomicznej o decydującym znaczeniu dla rozwoju województwa podlaskiego, tendencje rozwojowe obserwowane w województwie podlaskim, planowanie polityki regionalnej, wdrażanie strategii rozwoju województwa podlaskiego oraz monitoring realizacji strategii rozwoju województwa podlaskiego.

Pan Eugeniusz Mróczyński

Przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Udziela konsultacji obejmujących politykę oświatową państwa, planowanie i wdrażanie regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, obszary problemowe w regionalnym i lokalnym systemie oświaty, kształtowanie struktury, profili kształcenia publicznych szkół i placówek oświatowych, ocenę jakości systemu oświaty, problem wyrównywania szans edukacyjnych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Pan Lech Pilecki

Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu.
Udziela konsultacji obejmujących funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw i struktur klastrowychw województwie podlaskim, uwarunkowania i bariery rozwoju przedsiębiorczości, współdziałanie sektora przedsiębiorstw z instytucjami administracji publicznej, instytucjami okołobiznesowymi oraz światem nauki w zakresie poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości.

Pan Józef Jacek Hordejuk

Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości.
Udziela konsultacji, obejmujących rozwój rzemiosła w regionie, prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej na rzecz rzemiosła, problemy potrzeb w kształceniu zawodowym i ustawicznym, zagadnienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia, oraz zatrudnianie młodocianych w celu nauki zawodu.

Przedstawiciele związków pracodawców:

Pani Beata Skowrońska

Przedstawiciel Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu

Dr inż. Wojciech Winogrodzki

Prezes Zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców

Udzielają konsultacji obejmujących funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw i struktur klastrowych w województwie podlaskim, uwarunkowania i bariery rozwoju przedsiębiorczości, współdziałanie sektora przedsiębiorstw z instytucjami administracji publicznej, instytucjami okołobiznesowymi oraz światem nauki w zakresie poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości.

Rada Programowa zakończyła swoją działalność z dniem 31 października 2012r.

Zewnętrzni wykonawcy badań i analiz:

Część modelowych produków Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych jest realizowana przez  zewnętrznych wykonawców wyłanianych w drodze zamówień publicznych. Do badań, które są zlecane na zewnątrz należą:

  • Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego,
  • Podlaski Absolwent,
  • Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji,
  • Startery Podlaskiej Gospodarki.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod