Przejdź do treści

Opis projektu

Opis projektu

Geneza projektu

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych jest przedsięwzięciem regionalnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt powstał w odpowiedzi na sytuację dotyczącą zakresu i przepływu informacji społeczno-gospodarczych w województwie podlaskim.

W regionie brakuje systemu stałej analizy aktualnych zjawisk gospodarczych (w tym zachodzących na rynku pracy) i przewidywania zmiany gospodarczej. Prowadzone badania, analizy, prognozy ograniczają się do jednorazowego działań, charakteryzuje je brak ciągłości.

Wykorzystanie wyników takich badań jest również ograniczone ze względu na mały zasięg, a co za tym idzie i wykorzystanie, np. badanie przeprowadzone przez uczelnię wyższą, ze względu na ograniczone środki finansowe ma charakter jednorazowego działania, a upowszechnianie jego wyników ogranicza się do środowiska akademickiego lub niewielkiego kręgu instytucji współpracujących, często też sprowadza się wyłącznie do wydania publikacji. Oddziaływanie publikacji daje ograniczony efekt ze względu na istnienie niskiej świadomości i wiedzy jak czytać publikowane raporty i jak interpretować zawarte w nich informacje.

Tymczasem informacja gospodarcza (w tym dotycząca rynku pracy) zawarta w wynikach badań mogłaby i powinna wspierać podejmowanie decyzji w obszarze polityki społeczno-gospodarczej. Jej wymiana mogłaby prowadzić do zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami kreującymi w regionie politykę społeczno-gospodarczą. Dzięki przepływom informacji działania podejmowane w tym obszarze byłyby bardziej skorelowane, istniałoby mniejsze ryzyko powstania odrębnych, niespójnych decyzji, niedostosowanych do aktualnych potrzeb, nieadekwatnych do bieżących uwarunkowań i przez to ograniczających poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej.

Brak cyklicznych działań o charakterze badawczo-analitycznym zrodził potrzebę wypracowania systemu pozyskiwania określonych danych, ich analizowania, wyciągania wniosków na przyszłość i upowszechniania wśród decydentów prowadzących politykę województwa oraz innych instytucji i organizacji sektora społeczno-gospodarczego (samorząd terytorialny, partnerzy społeczno – gospodarczy, organizacje wspierające przedsiębiorczość i organizacje przedsiębiorców, samorządy społeczne i zawodowe, instytucje rynku pracy i edukacji, organizacje pozarządowe). A co najważniejsze zapewnienie stałego dopływu tej informacji.

Założenia projektu

Ideą Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych jest wypracowanie regionalnego modelu - czyli systemu pozyskiwania i analizowania informacji o aktualnych trendach, prognozowanych zmianach w gospodarce (w tym na rynku pracy), a następnie wypracowanie systemu upowszechniania i wymiany informacji gospodarczej (również o rynku pracy).

Celem głównym przedsięwzięcia jest dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu (w tym na rynku pracy) oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

W ramach realizacji celu głównego wypracowano metody prognozowania zmiany gospodarczej (w tym zmian na rynku pracy) w regionie (systemu pozyskiwania, analizowania i aktualizowania danych gospodarczych połączonego z przewidywaniem przyszłych zjawisk gospodarczych i ich skutków), a także wypracowano i wdrożono system zarządzania informacją gospodarczą wspierającą podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Dzięki temu poprawia się jakość, dostęp i przepływ informacji gospodarczej pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w kreowanie regionalnej i lokalnej polityki społeczno-gospodarczej, ogranicza się ryzyko powielania się badań i analiz regionalnych.

W ramach projektu powstała jedna, regionalna platforma służąca gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu informacji z różnych źródeł (opracowywanej przez różne instytucje w regionie). Przyczyni się to z pewnością do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy głównymi kreatorami życia społeczno-gospodarczego w regionie oraz innymi podmiotami działającymi na tej płaszczyźnie, a także do zwiększenia spójności działań, decyzji w zakresie polityki społeczno–gospodarczej.

Głównym produktem bieżących prac Obserwatorium są informacje pochodzące z prowadzonych badań, analiz i prognoz. Ważnym etapem działań jest opracowanie regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych (w sensie regionalnego systemu pozyskiwania i analizowania danych społeczno – gospodarczych niezbędnych dla przewidywania aktualnych trendów i prognozowania zmian gospodarczych).

Jego ważnym etapem było przeprowadzenie badania potrzeb informacyjnych podmiotów gospodarki województwa. Pozwoliło ono na:

  • wyłonienie luk informacyjnych (czyli jakiego rodzaju informacji brakuje instytucjom),
  • określenie luk mających największy wpływ na rozwój regionu,
  • dobór metod badawczych stosownie do luk i oczekiwań odbiorców.

Następnym ważnym etapem było opracowanie systemu zarządzania informacją gospodarczą
obejmującego:

  • określenie rodzaju informacji i kanałów jej dystrybucji do zainteresowanych podmiotów,
  • określenie częstotliwości dostarczania informacji.

Po wypracowaniu modelu prognozowania zmian gospodarczych i systemu zarządzania informacją gospodarczą Obserwatorium prowadzi systematyczne analizy, badania, prognozy, gromadzi i aktualizuje dane w bazach danych, upowszechnia wymianę informacji zgodnie z opracowanymi kanałami dystrybucji.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej.

Okres realizacji projektu - icon by by Function Design & Development Studio. http://www.wefunction.comOkres realizacji projektu:
01.07.2008 – 31.03.2014 r.

Wartość projektu - icon by http://www.starfishwebconsulting.co.ukWartość projektu:
4 809 091,11 PLN

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod