Przejdź do treści

Rada programowa

Schemat zarządzania projektem. Zespół projektowy, ekspert wspierający zespół projektowy oraz rada programowa zarządzają projektem i zlecają wykonanie potrzebnych badań, analiz oraz prognoz zewnętrznym wykonawcom

Jest ciałem o charakterze opiniodawczo-doradczym złożonym z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w określanie polityki społeczno-gospodarczej, której rolą jest wspieranie bieżących decyzji podejmowanych w ramach zadań realizowanych przez Obserwatorium, jak również decyzji o zmianach, modyfikacjach tych działań.

Członkowie Rady:

Prof. dr hab. Robert Ciborowski

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Udziela konsultacji w zakresie funkcjonowania szkół wyższychw warunkach postępującego rozwoju cywilizacyjnego, zaspokajania potrzeb społecznych w obszarze kształcenia stacjonarnego i niestacjonarnego na poziomie wyższym, organizacji przedsięwzięcia badawczego, interpretacji wyników badań i ich wykorzystania dla wprowadzania zmian w różnych sferach funkcjonowania organizacji środowiska naukowego,w procesie dostosowywania jego usług do potrzeb odbiorców, a także w zakresie zarządzania organizacją w kontekście jej adaptacji do zmieniających się warunków i potrzeb społeczeństwa oraz obszaru nauki, w którym funkcjonuje, wprowadzania nowych, doskonalszych systemów zarządzania i zarządzania zasobami wiedzy, wspierających rozwój regionalny i lokalny.

Pan Józef Jacek Hordejuk

Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości.
Udziela konsultacji, obejmujących rozwój rzemiosła w regionie, prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej na rzecz rzemiosła, problemy potrzeb w kształceniu zawodowym i ustawicznym, zagadnienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia, oraz zatrudnianie młodocianych w celu nauki zawodu.

Pan Wiesław Kamieński

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Udziela konsultacji w dziedzinach leżących w obszarze zainteresowania Projektu, obejmujących
funkcjonowanie podmiotów polityki społeczno-ekonomicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym, obszary polityki społeczno-ekonomicznej o decydującym znaczeniu dla rozwoju województwa podlaskiego, tendencje rozwojowe obserwowane w województwie podlaskim, planowanie polityki regionalnej, wdrażanie strategi i rozwoju województwa podlaskiego oraz monitoring realizacji strategii rozwoju województwa podlaskiego.

Pan Eugeniusz Mróczyński

Przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty. Udziela konsultacji obejmujących politykę oświatową państwa, planowanie i wdrażanie regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, obszary problemowe w regionalnym i lokalnym systemie oświaty, kształtowanie struktury, profili kształcenia publicznych szkół i placówek oświatowych, ocenę jakości systemu oświaty, problem wyrównywania szans edukacyjnych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Pani Anna Szeszko

Przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Białymstoku.
Udziela konsultacji obejmujących zakres i dostępność informacji statystycznej, prowadzenie statystyk, badań, analiz statystycznych oraz interpretację ich wyników, zapotrzebowanie na informację statystyczną, funkcjonowanie zbiorów informacji statystycznych w warunkach ustawicznego wzrostu zapotrzebowania na informację, zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pozyskiwania oraz dystrybucji informacji.

Przedstawiciele związków pracodawców:

  • Przedstawiciel Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu: Pani Beata Skowrońska

  • Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu: Pan Lech Pilecki

  • Prezes Zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców: dr. inż. Wojciech Winogrodzki

Udzielają konsultacji obejmujących funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw i struktur klastrowych w województwie podlaskim, uwarunkowania i bariery rozwoju przedsiębiorczości, współdziałanie sektora przedsiębiorstw z instytucjami administracji publicznej, instytucjami okołobiznesowymi oraz światem nauki w zakresie poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości.

Rada Programowa zakończyła swoją działalność z dniem 31 października 2012r.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod