Przejdź do treści

Komponent ponadnarodowy

18 stycznia 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizujący projekt pn. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych", podpisał umowę partnerstwa ponadnarodowego z  przedstawicielem niemieckich publicznych służb zatrudnienia Federalą Agencją Pracy Regionalną Dyrekcją Berlin-Brandenburg (Bundesagentur fur Arbeit Regionaldirektion Berlin-Branderburg (BA)). Celem współpracy było opracowanie modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy pozwalającego na porównanie danych dla regionów niemieckich i polskich oraz prezentowanie danych przy wykorzystaniu niemieckiego narzędzia o nazwie "Arbeitsmarktmonitor".

Arbeitsmarktmonitor - narzędzie do wizualizacji danych statystycznych prezentujących sytuację osób młodych na polskim oraz niemieckim rynku pracy w ujęciu regionalnym. Narzędzie dostępne jest po zalogowaniu się na stronie internetowej:

https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/login/?next=/

Założenia podnadnarodowego modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy
Wyszczególnienie Opis
Cel główny dostarczenie informacji o sytuacji osób młodych na rynku pracy umożliwiającej podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji tej grupy osób.
Poziom monitoringu region
Okres analityczny rok
Grupa objęta monitoringiem osoby młode w wieku 15-34 lata
Obszary aktywności młodzieży objęte monitoringiem kluczowe

Bezrobocie

Zatrudnienie

kontekstowe

Demografia

Edukacja

Rodzina i warunki życia

Schemat ponadnarodowego modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

Obszar analizy

zakres wskaźników przyjętych do monitorowania

Bezrobocie udział bezrobotnych w wieku 15-24 lata i 25-34 lata w ogólnej liczbie bezrobotnych (BAEL/LFS)
stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata (BAEL/LFS)
udział bezrobotnych w wieku 18-24 lata i 25-34 lata (BAEL/LFS), w populacji tej grupy wieku ogółem
relacja pomiędzy bezrobciem rejestrowanym a bezrobociem wg (BAEL/LFS)
udział bezrobotnych w wieku 18-24 lata i 25-34 lata, w populacji bezrobotnych ogółem (bezrobocie rejestrowane)
liczba bezrobotnych w wieku 18-24 lata i 25-34 lata (bezrobocie rejestrowane)
Zatrudnienie współczynnik aktywności zawodowej osób młodych
wskaźnik zatrudnienia osób młodych
Demografia wskaźnik udziału ludności wg grup wieku: 15-24, 25-34 lata, w populacji ogółem
udział ludności wg grup wieku 15-34, 15-24, 25-34 na 1000 mieszkańców
"drzewo wiekowe"
Edukacja przedwczesne wypadanie z systemu kształcenia
uczniowie szkół zawodowych
wskaźnik NEET
Rodzina i warunki życia wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów socjalnych)

Wartością dodaną opracowanego modelu jest między innymi zebranie w bazie danych modelu, wskaźników dotyczących zarówno Polski, Niemiec jak i pozostałych państw Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że dzięki staraniom AB pozyskano dodatkowe indykatory niezbędne w monitorowaniu sytuacji młodych na europejskim rynku pracy., dotyczą młodzieży w kategoriach wiekowych 15-24, 25-34 lata na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej.

Baza danych pobrania:

pobierz bazę danych>> (xls., 1,24 MB)

Opracowanie modelu jest ważnym krokiem w kierunku upowszechniania możliwości wykorzystania stworzonych baz danych przez instytucje ze wszystkich krajów UE. To pierwszy, niezwykle ważny krok w pracach nad europejskim systemem monitorowania i porównywania sytuacji młodych na rynku pracy na poziomie regionalnym.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod