Przejdź do treści

Podlaski Absolwent

Podlaski Absolwent

Zasadniczym celem produktu jest poznanie i analiza losów absolwentów różnych typów szkół funkcjonujących w województwie podlaskim. Prowadzone analizy dążą do:

  • określenie głównych determinant wyboru szkoły, zawodu i miejsca pracy (w tym oczekiwań absolwentów w zakresie pożądanej pracy i warunków pracy),
  • określenie ścieżek kariery zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych,
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie: „W jakim zakresie szkoły przygotowują do pracy w zawodzie?”
  • ustalenia, jakie kwalifikacje i dodatkowe umiejętności mogą być przydatne absolwentom na rynku pracy,
  • zidentyfikowania głównych barier utrudniających absolwentom efektywne poszukiwanie i uzyskiwanie pracy.

Informacje pozyskiwane są z następujących źródeł:

  • badania ilościowe i jakościowe,
  • analizy źródeł wtórnych.

Ukazuje się raz w roku - analiza losów zawodowych absolwentów wybranych typów szkół.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod