Przejdź do treści

Indykatory Podlaskiej Gospodarki

Indykatory Podlaskiej Gospodarki

Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących zmiany zachodzące w gospodarce województwa podlaskiego, przedstawiany hasłowo i tabelarycznie. Jego celem jest bieżące prezentowanie najważniejszych informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa.

Indykatory Podlaskiej Gospodarki prezentowane są od stycznia 2009r. w formacie PDF oraz w formacie EXCEL. W formacie EXCEL, dla celów porównanwczych zaprezentowano dane od stycznia 2008 r.

W maju 2009r. Indykatory Podlaskiej Gospodarki przeszły solidną metamorfozę. Po piersze rozszerzono zestaw prezentowanych wskaźników. Po drugie w jednej publikacji rozpoczęto prezetowanie wskaźników zbieranych miesięcznie jak i kwartalnie (w oddzielnych zestawieniach tabelarycznych). Stąd zrezygnowano z publikowania Indykatorów za poszczególne kwartały (tak więc publikacja za I kwartał 2009 r. była pierwszą i ostatnią). Po trzecie zmienił się graficzny sposób prezentowania wskaźników - wykresy słupkowe zastapiły wyresy radarowe.

Od sierpnia 2009 r. zestaw wskaźników dostępny w formacie EXCEL uległ dalszej rozbudowie. Wzbogacono go o prezentację wybranych indykatorów od 2004 r. oraz rozszerzono ten zestaw o dodatkowe wskaźniki: PKB, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwach domowych i przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwach domowych.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod